Сургалт

Барилга бүтээцийн тооцооны "ЛИРА-САПР программ

Барилга бүтээцийн тооцооны "ЛИРА-САПР программ"-ын сонгон судлах 5 багц цаг хангах сургалтын бүртгэл эхэллээ. Тус сургалтыг 2022 оны 05 сарын 30-наас 06 сарын 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Суралцагсдын....

Ногоон барилгын төлөвлөлт

НОГООН БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ сэдэвт сонгон сурах 5 багц цаг тооцох цахим /https://learning.macd.org.mn/ сургалт 2022 оны 05 сарын 16-наас 27-ны өдрүүдэд болно.
Энэхүү сургалтанд....

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт

“БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх сонгон сурах 5 багц олгох цахим сургалт (https://learning.macd.org.mn/) талбарт 2022 оны V/09-нөөс 27-ны....

Зөвлөхийн ур чадвар

Зөвлөх зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах 5 багц цаг олгох "ЗӨВЛӨХИЙН УР ЧАДВАР" сэдэвт сургалт 2022 оны 05 сарын .... -ны өдөр эхэлнэ.
Бүртгэл явагдаж байна.

Бүртгүүлэх Дэлгэрэнгүй

Эмнэлгийн зориулалттай барилгын төлөвлөлт

Мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан сонгон судлах 2 багц цаг олгох " " сэдэвт цахим сургалт 2022 оны 05 сарын 02-ны  өдөр эхэлнэ.  
Бүх хүрээний инженер, архитекторууд....

Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдлын техник, тоноглолын төлөвлөлт

ОБЕГ-тай хамтарсан Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдлын техник, тоноглолын зураг төсөл/1.13/, угсралт, засварын ажил/2.6/-ын хүрээнд мэргэшсэн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах 5 багц....

Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал

Мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан сонгон судлах 5 багц цаг олгох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" сэдэвт цахим сургалт 2022 оны 04 сарын 25-ны өдөр эхэлнэ.
Бүх хүрээний инженер, архитекторууд....

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламж

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн  барилга, байгууламжийн зураг төсөл/1.14/, угсралт, засварын ажил/2.7/, ашиглалт/3.6/-ын хүрээнд мэргэшсэн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах 5 багц цаг олгох "ГАЗРЫН ТОС,....

Барилгын ажлын зургийн ерөнхий төлөвлөгөөний өндөржилт

Сонгон сурах 5 багц цаг тооцох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨНДӨРЖИЛТ" онол, дадлага хосолсон сургалт 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр эхэлнэ.
Сургалтаар AUTOCAD CIVIL 3D....