Сургалт

НОГООН БАРИЛГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ

"BEE GREEN BIULDING CONSALTING" ХХК-тай хамтарсан архитектор, инженерүүдэд зориулсан “НОГООН БАРИЛГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ” сэдэвт сонгон сурах 5 багц цаг олгох сургалт 2022 оны 11 сарын 24-ний өдөр эхлэхээр болж,....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨНДӨРЖИЛТ

Сонгон сурах 5 багц цаг тооцох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨНДӨРЖИЛТ" онол, дадлага+AUTOCAD CIVIL 3D программ хосолсон сургалт 2022 оны 10 дугаар....

"BIM Revit" программ

Сонгон судлах 5 багц цаг хангах анхан дунд шатны "BIM Revit" программын сургалтын бүртгэл эхэллээ. Тус сургалт 2022 оны 10 сарын 03-нд эхэлнэ. 
Суралцагсдын тоо /20 хүн/ хязгаартай....

Эмнэлгийн зориулалттай барилгын төлөвлөлт

Мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан сонгон судлах багц цаг олгох "ЭМНЭЛГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ " сэдэвт цахим сургалт 2022 оны 09 сарын 21-ний өдөр эхэлнэ.
Бүх хүрээний инженер,....

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт

"БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх сонгон сурах багц цаг олгох цахим сургалтын хугацаа өөрчлөгдөж, 2022 оны 09 сарын 14-ний өдөр эхлэхээр боллоо. 
Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал

Мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан сонгон судлах 5 багц цаг олгох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" сэдэвт цахим сургалтад нэмэлт элсэлт авч байна.   
Бүртгэл явагдаж байна. 
Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн төлөвлөлт

Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн  системийн зураг төсөл/1.9/-ийн хүрээнд мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах багц цаг олгох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" цахим сургалт 2022 оны 11....

Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн төлөвлөлт

Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төсөл/1.10/-ийн хүрээнд мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах 5 багц цаг олгох "УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" цахим сургалт 2022 оны....

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн төлөвлөлт

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн зураг төсөл/1.8/-ийн хүрээнд мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал судлах багц цаг олгох "ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" цахим сургалт 2022 оны 10....