Норм Норматив

Барилгын бүх норм, нормативын баримт бичиг Барилгын салбарын мэдээллийн нэгдсэн санд төвлөрсөн байгаа тул дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

  1. Ерөнхий хэсэг
  2. Бусад

Тушаал шийдвэр