Шагналын журам

Барилгын Зураг Төсөл Зохиогчдын Холбооны 

ерөнхийлөгчийн 2015 оны 11 дүгээр 02-ны

өдрийн 21/2015 дугаар тушаал

ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

1.1. Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны гишүүн байгууллага/цаашид гишүүн байгууллага гэх/ болон гишүүн байгууллагын ажилтан, салбарын байгуулллага, түүний ажилтны гаргасан ажлын амжилт, хөдөлмөр бүтээлийг бодитой үнэлэх, ажлын идэвх санаачлага, бүтээлч байдлыг өрнүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжихэд энэхүү журмын зорилго оршино. 

1.2. Мэргэжлийн өндөр ур чадвар, идэвх санаачлага гарган албан үүргээ тогтмол чанартай сайн биелүүлж, ажлын өндөр амжилт үзүүлсэн салбарын байгуулллагын ажилтнуудыг Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны /цаашид Холбоо гэх/ шагналаар шагнахад энэхүү журмыг мөрдөнө.   ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ