Сургалтын төлөвлөгөө


Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2022 оны нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө БХБЯ-ны ТНбД-ын 02 сарын 28-ны өдрийн А/84 дугаар тушаалаар батлагдлаа. 

1 Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2022 оны нэгдсэн төлөвлөгөө татаж авах