Гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материал

МБЗТЗХолбоонд гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материал

         Гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан тоот /хүсэлт/-д  дараахь материалуудыг хавсаргана. 

Үүнд:

  1. Байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Байгууллагын зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
  3. Байгууллагын туршлагыг харуулсан танилцуулга /өнгөт зурагт хуудас хавсаргаж болно/
  4. ИТА-дын судалгаа/маягтийн дагуу бөглөх/ 
  5. Холбооны дүрэмтэй танилцаж зөвшөөрсөн байх  

         

 

1 Гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материал татаж авах