Бүх гишүүд

МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧДЫН

ХОЛБООНЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ

Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны удирдах дээд байгууллага болох Бүх гишүүдийн хурлыг жил бүр зохион байгуулж холбооны үндсэн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилтоо тодорхойлно.

Бүх гишүүдийн хурлаар дор дурьдсан асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

  • Холбооны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
  • Холбооны хөгжлийн бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлох;
  • Холбооны үйл ажиллагааны тайланд үнэлэлт өгөх;
  • Холбооны санхүүгийн тайланд үнэлэлт өгөх;
  • Холбооны Удирдах Зөвлөлийн дарга бөгөөд Ерөнхийлөгч (цаашид “Ерөнхийлөгч” гэх) болон холбооны Дэд ерөнхийлөгчийг (цаашид “Дэд ерөнхийлөгч” гэх) сонгох;
  • Холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүд болон Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
  • Гишүүнчлэлийн татварын хэмжээг тогтоох;
  • Холбооны тухайн жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах;
  • Холбоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах болон үлдэгдэл хөрөнгийг хувиарлах асуудлыг шийдвэрлэх;
  • Удирдах зөвлөлөөс оруулсан бусад асуудлууд;

test

test test