Суурь нөхцөл шаардлага

Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлага

1. Суурь нөхцөл шаардлага татаж авах