Холбооны дүрэм

МБЗТЗХ-ны Бүх гишүүдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлаар батлагдсан 

“Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны дүрэм”


 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ 

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ