Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 200 дугаар

тушаалын хавсралт

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ

Дүрэм журам